TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2565)


ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ (จำนวนหลายอัตรา)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ออกทำการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ
ต้อนรับและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ตรวจเอกสาร หลักฐานในการขอสินเชื่อ
เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและจัดทำสัญญา
สรุปข้อมูลการให้สินเชื่อประจำวัน
บริหารหนี้ลูกค้าที่ทำสินเชื่อ
ติดต่อประสานงานกับส่วนงานราชการ
ดูแล ทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย
เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
ผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
มีพื้นฐานสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel)
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีทักษะการพูด การสื่อสารที่ดี
ขับรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (กิริยามารยาท การแต่งกายเหมาะสม)
ไม่เป็นบุคคลพิการทางร่างกาย ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่เคยเป็นบุคคลถูกลงโทษให้จำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
มีใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน (โดยไม่เป็นวัณโรค ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไม่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) และโรคติดยาเสพติดให้โทษ)
มีใบรับรองการทำงานที่เดิม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ทำปฏิบัติงาน
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำสาขา
สวัสดิการ
ค่าผลงาน (ได้รับทุกเดือน)
สิทธิประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)
เงินโบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวัสดิการอื่นตามที่บริษัทกำหนด

พนักงานฝ่ายบัญชีตรวจสอบ (จำนวนหลายอัตรา)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ตรวจงานพนักงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินประจำวัน งานประจำสัปดาห์ และงานประจำเดือน
สรุปผลข้อผิดพลาดของพนักงานสาขาจากการตรวจงาน
จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
จัดทำรายงานทางบัญชีเสนอผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย
เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
ผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
มีพื้นฐานสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel)
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีทักษะการพูด การสื่อสารที่ดี
มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (กิริยามารยาท การแต่งกายเหมาะสม)
ไม่เป็นบุคคลพิการทางร่างกาย ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่เคยเป็นบุคคลถูกลงโทษให้จำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
มีใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน (โดยไม่เป็นวัณโรค ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไม่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) และโรคติดยาเสพติดให้โทษ)
มีใบรับรองการทำงานที่เดิม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ทำปฏิบัติงาน
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำสำนักงานใหญ่
สวัสดิการ
ค่าผลงาน (ได้รับทุกเดือน)
สิทธิประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)
เงินโบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวัสดิการอื่นตามที่บริษัทกำหนด

พนักงานฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (จำนวนหลายอัตรา)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
วางแผนจัดเก็บหนี้ปัญหาประจำเดือน
ออกติดตามจัดเก็บหนี้ปัญหา
สรุปรายงานปัญหาจากการติดตามหนี้
ประสานงานปัญหากับฝ่ายกฎหมาย
ดูแลรักษาหลักทรัพย์จากการติดตามหนี้
บริหารหนี้ NPL ทั้งระบบ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารหนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย
เพศชาย อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
พ้นภาระทางทหารแล้ว
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
ผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
มีพื้นฐานสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel)
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีทักษะการพูด การสื่อสารที่ดี
ขับรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (กิริยามารยาท การแต่งกายเหมาะสม)
ไม่เป็นบุคคลพิการทางร่างกาย ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่เคยเป็นบุคคลถูกลงโทษให้จำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
มีใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน (โดยไม่เป็นวัณโรค ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไม่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) และโรคติดยาเสพติดให้โทษ)
มีใบรับรองการทำงานที่เดิม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ทำปฏิบัติงาน
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำสำนักงานใหญ่
สวัสดิการ
ค่าผลงาน (ได้รับทุกเดือน)
สิทธิประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)
เงินโบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวัสดิการอื่นตามที่บริษัทกำหนด

พนักงานฝ่ายการตลาด (งานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น) (จำนวน 1 อัตรา)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
จัดทำแผนการพัฒนาระบบ และรายงานผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และระบบการจัดการภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย-หญิง (ไม่จำกัดอายุ) ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 2.50
เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ไม่เป็นบุคคลพิการทางร่างกาย ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่เคยเป็นบุคคลถูกลงโทษให้จำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
มีใบรับรองการทำงานที่เดิมหรือมีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
สถานที่ทำปฏิบัติงาน
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำสำนักงานใหญ่
สวัสดิการ
ค่าผลงาน (ได้รับทุกเดือน)
สิทธิประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)
เงินโบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวัสดิการอื่นตามที่บริษัทกำหนด

พนักงานฝ่ายการตลาด (จำนวน 2 อัตรา)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ออกพื้นที่ส่งเสริมการตลาดตามแผนงาน
ออกสำรวจข้อมูลคู่แข่งขันและวิเคราะห์ SWOT
จัดทำโครงการวิจัยทางการตลาด
สรุปผลการส่งเสริมตลาดและเสนอวิธีการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย
เพศชาย อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
พ้นภาระทางทหารแล้ว
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
มีพื้นฐานสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint)
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีทักษะการพูด การสื่อสารที่ดี
ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (กิริยามารยาท การแต่งกายเหมาะสม)
ไม่เป็นบุคคลพิการทางร่างกาย ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่เคยเป็นบุคคลถูกลงโทษให้จำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
มีใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน (โดยไม่เป็นวัณโรค ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไม่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) และโรคติดยาเสพติดให้โทษ)
มีใบรับรองการทำงานที่เดิม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ทำปฏิบัติงาน
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำสำนักงานใหญ่
สวัสดิการ
ค่าผลงาน (ได้รับทุกเดือน)
สิทธิประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)
เงินโบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวัสดิการอื่นตามที่บริษัทกำหนด

พนักงานฝ่ายประกันภัย (จำนวนหลายอัตรา)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
บันทึก ตรวจเช็คข้อมูล คีย์ข้อมูลในระบบงานประกันภัยของบริษัท
บันทึก ตรวจเช็คข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยจากระบบงานขายบริษัทประกันภัย
บันทึกออกกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับให้ลูกค้าจากระบบงานขายบริษัทประกันภัย
จัดทำสรุปข้อมูลการขายประกันภัยประจำวัน
จัดทำทะเบียนคุมงานขายประกันภัยประจำวัน
ส่งรายงานการขายประจำวันให้กับบริษัทประกันภัย
แนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท
สรุปงานขายประกันภัยแต่ละผลิตภัณฑ์ประจำเดือน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (เพศชาย พ้นภาระทางการทหารแล้ว)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้ เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
มีพื้นฐานสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word ,Excel, Power Point)
มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบครอบ สามารถรับแรงกดดันได้ มุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถทำงานล่วงเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายได้
คุณสมบัติอื่น ตามความเห็นของคณะกรรมการการสอบคัดเลือก ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
สถานที่ทำปฏิบัติงาน
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำสำนักงานใหญ่
สวัสดิการ
รายได้ 12,000 บาท (เมื่อได้รับการบรรจุงาน)
เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)
ค่าผลงาน (ได้รับทุกเดือนหลังบรรจุงาน)
สิทธิประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)
กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย


แนะนำก่อนสมัครงาน

ท่านสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน โดยให้ท่านเตรียมเอกสารมาดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
4.หนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)
5.หลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-444495 ต่อ 237 238 239 และ 098-2820231 หรือ 098-2820232 (ฝ่ายบุคคล)
*ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่