TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับสินเชื่อศักดิ์สยาม > วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม
1. สร้างผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
2. เพิ่มช่องทางการให้บริการสินเชื่ออย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค
3. พัฒนากระบวนการวิเคราะห์คัดกรองลูกค้าและควบคุมการบริหารหนี้มิให้เกิดเป็นหนี้เสียโดยไม่จำเป็นและสามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
6. จัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของกิจการ
7. ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล ยึดหลักธรรมภิบาล ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้บริการด้วยความเป็นธรรม
8. ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างปัญหาและมีส่วนเสริมสร้างให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น
9. พนักงานของบริษัทได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านรายได้ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1. สร้างพอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 15% และ NPL ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
2. บริษัทต้องมีผลกำไรที่เติบโตขึ้นทุกปีสอดคล้องกับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ
3. สาขาทุกแห่งต้องมีกำไร มีการเติบโตตามเป้าหมายและมีการควบคุมคุณภาพหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สาขาเปิดใหม่สามารถบริหารจุดคุ้มทุนภายใน 12 เดือน จุดคืนทุนภายใน 24 เดือน
4. มีรายได้อื่นจากการร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี
5. สร้างการเติบโตของผลประกอบการ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินและนักลงทุน
6. ต้องมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ผลิตภัณฑ์
7. นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการขยายงาน จัดทำกระบวนการภายในเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ป้องกันการเกิดการทุจริต ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย มีข้อมูลช่วยในการบริหาร
8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ มีค่านิยม มีวัฒนธรรม มีจิตสำนึก มีจิตบริการ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
จริยธรรมองค์กร
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

ต้องอุทิศตนเพื่อเป้าหมาย
ต้องดำรงวัฒนธรรมอันดีไว้

ต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ ตลอดเวลา
ปรัชญาองค์กร
"สร้างรากฐาน สร้างงาน สร้างคน"

เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่