TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับสินเชื่อศักดิ์สยาม > วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป็นผู้ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีสาขาอย่างทั่วถึงในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่รู้จักและเชื่อถือของประชาชนในด้านคุณภาพของพนักงาน มาตรฐานการให้บริการ และความเป็นธรรม
1. ระดมและนำเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้มาให้สินเชื่อแก่ประชาชนด้วยความรับผิดชอบ และสามารถควบคุมระดับคุณภาพของลูกหนี้ได้ตลอดเวลา
2. ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน ความรู้และทักษะของพนักงาน ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
4. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเป็นธรรม
1. มีการเติบโตของจำนวนลูกค้า เงินให้สินเชื่อ รายได้จากการให้สินเชื่อ และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 300 แห่ง เพิ่มลูกหนี้สินเชื่อให้เป็น 12,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 และมีรายได้และผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. สาขาทุกแห่งจะต้องมีกำไร มีการเติบโตของจำนวนลูกค้าและยอดเงินให้สินเชื่อ และมีการควบคุมคุณภาพหนี้ในระดับที่ดีอยู่เสมอ
3. เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่ประชาชนในท้องถิ่นรู้จัก ให้ความเชื่อถือในด้านความโปร่งใสและความเป็นธรรม และเลือกใช้บริการเป็นลำดับแรก
4. บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนและสถาบันการเงิน ในการสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างความเติบโตของกิจการ
5. พนักงานของบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
จริยธรรมองค์กร
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

อุทิศตนเพื่อเป้าหมาย
ดำรงวัฒนธรรมอันดีไว้

เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ ไม่ดักดาน
ปรัชญาองค์กร
"สร้างรากฐาน สร้างงาน สร้างคน"

เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่