TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับสินเชื่อศักดิ์สยาม > วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป็นผู้นำการให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม โดยระบบที่ดีและพนักงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริษัทมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ่น
1. เพิ่มสาขาให้บริการลูกค้าครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในปี 2566 ต้องมีจำนวนสาขาอย่างน้อย 1,119 แห่ง
2. ให้ความสำคัญในการบริหารหนี้ โดยการควบคุมคุณภาพหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ความชำนาญงาน มุ่งเน้นพัฒนาด้านการบริการให้เป็นเลิศและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
5. สรรหาคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
6. ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้บริการด้วยความเป็นธรรม
7. จัดเตรียมทรัพยากรด้านบุคลากร เทคโนโลยี และงบประมาณ เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มีสภาพไม่ติดขัด
1. เพื่อให้มีจำนวนลูกค้า เงินให้สินเชื่อ รายได้และผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยภายในปี 2566 มีสาขาให้บริการอย่างน้อย 1,119 แห่ง และลูกหนี้สินเชื่อ 12,000 ล้านบาท
2. สาขาทุกแห่งจะต้องมีกำไร จำนวนลูกค้าและยอดเงินให้สินเชื่อเติบโตตามเป้าหมาย และมีการควบคุมคุณภาพหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
3. เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักและเลือกใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อถือในด้านความโปร่งใสและความเป็นธรรม
4. บริษัทได้รับการสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างความเติบโตของกิจการ ด้วยความเชื่อถือจากนักลงทุนและสถานบันการเงิน
5. พนักงานของบริษัทได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
จริยธรรมองค์กร
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

อุทิศตนเพื่อเป้าหมาย
ดำรงวัฒนธรรมอันดีไว้

เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ ไม่ดักดาน
ปรัชญาองค์กร
"สร้างรากฐาน สร้างงาน สร้างคน"

เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่