TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับสินเชื่อศักดิ์สยาม > วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีสาขาอย่างทั่วถึงในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่รู้จักและเชื่อถือของประชาชนในด้านคุณภาพของพนักงานและการให้บริการ
เป็นแหล่งเงินทุนในท้องถิ่น ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และให้บริการสินเชื่ออื่นอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) แก่ประชาชนรายย่อย สร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและสถานบันการเงิน พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศด้านบริการเพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า
● ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล : ในการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีความโปร่งใส ซื้อสัตย์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
● ดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม : จริยธรรมในทางธุรกิจ นับเป็นมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึง ไม่เพียงแต่ทางกฎหมายเท่านั่น แต่จำเป็นต้องมีจริยธรรมด้วย อีกทั้งการมีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค
● มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ : เป้าหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะควบคุมทิศทางในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินธุรกิจให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใส่ความเอาจริงเอาจัง ความมุ่งมั่นตั้งใจในขณะปฎิบัติงาน และมีตัวชี้วัดที่สามารถบอกขั้นความสำเร็จ และระดับคุณภาพของงานได้
● ยึดหลักการทำงานเป็นทีม : การทำงานเป็นทีมเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ และสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานที่มีความสามัคคี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ทำงานอย่างมีระเบียบ จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีการสร้างเป้าหมาย และเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกัน
● มุ่งเน้นใส่ใจบริการ : การให้บริการถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจบริการ ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา ฉะนั้น การมุ่งเน้นใส่ใจมีพฤติกรรมบริการ จึงเป็นเรื่องธุรกิจจะต้องตระหนักอย่างยิ่ง
จริยธรรมองค์กร
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

อุทิศตนเพื่อเป้าหมาย
ดำรงวัฒนธรรมอันดีไว้

เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ ไม่ดักดาน
ปรัชญาองค์กร
"สร้างรากฐาน สร้างงาน สร้างคน"

เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่